Změny v personální a mzdové oblasti 2018 • jasně, stručně, přehledně o zásadních změnách

Zařazeno v kategoriích:

K lektorovi
mzdové účetní a personalisty a ostatní zaměstnance, kteří chtějí mít aktuální informace Cíl: získat aktuální přehled o změnách, které potřebujete při své práci dobře znát.
 • změny v zákoníku práce 2018
 • zásadní změny v oblasti Zákoníku práce ( bude-li schválen od 1.1.2018) • nově vrcholoví zaměstnanec • změny v § 41 – převedení na jinou práci • pracovní doba – práce z domova § 317 • dohoda o provedení práce a pracovní činnosti – nově evidence o odpracované době • zkrácení vyrovnávacího období u DPČ • nově odměňování u „dohodářů“ • změny v doručování písemností • zásadní nová úprava v poskytování dovolené, atd……..
 • nařízení vlády 567/2006 Sb., o nových sazbách minimální mzdy v roce 2018 • pojmy minimální a zaručená mzda • nové částky nejnižší úrovně minimální mzdy u poživatelů invalidních důchodů • dopady nové částky minimální mzdy na další právní předpisy • daň ze závislé činnosti • daňový bonus • zdravotní pojištění – minimální vyměřovací základ
 • srážky ze mzdy, platu nebo odměn 2018
 • příjmy, ze kterých se musí provádět srážky – ustanovení § 145 Zákoník příjmu a § 299 OSŘ – v roce 2017 a 2018 – porovnání • povinnosti plátce příjmu při provádění srážek podle občanského soudního řádu • ohlašovací povinnost a další nutné úkony plátce příjmu • uzavírání dohod mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem o provádění srážek ve prospěch zaměstnavatele • povinná evidence o prováděných srážkách ze strany plátců příjmu povinného • výpočet srážek – nové nezabavitelné částky pro rok 2018 • určení jednotlivých třetin • vyživované osoby pro určení druhé nezabavitelné částky na tyto osoby • celá řada ukázek výpočtů srážek
 • zdravotní pojištění 2018
 • kategorie pojištěnců a jejich povinnosti vůči zdravotní pojišťovně • minimální vyměřovací základ 2018 – zásady dopočtu pojistného do MVZ, odvod pojistného nejméně z částky MVZ • okruh pojištěnců, za něž platí pojistné stát a nová částka pojistného za tuto kategorii pojištěnců • kdy lze změnit zdravotní pojišťovnu • odvod pojistného a jeho závazné termíny – plátce pojistného zaměstnavatel • osoba samostatně výdělečně činná • osoba bez zdanitelných příjmů • pojistné u zvláštních kategorií pojištěnců – „dohodáři“, statutární orgány • odvod pojistného u kategoriií pojištěnců pracujících v zemích Evropské unie
 • pojistné na sociální zabezpečení 2018
 • maximální vyměřovací základ – zrušení • započitatelnost příjmů pro odvod pojistného • zákon o provádění sociálního zabezpečení 2018 • výše sazeb pojistného v roce 2018 • sankce na pojistném – pokuty, penále, splátky dlužného pojistného a penále, prominutí penále • pravděpodobná výše pojistného • dobrovolná platba pojistného na důchodové pojištění • osoby samostatně výdělečné činné a platby povinných záloh na důchodové pojištění 2018 • dobrovolná platba na nemocenské pojištění.
 • náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti 2018
 • výpočet náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti • nové redukční hranice pro rok 2018 • komu náleží náhrada mzdy za prvních 14 dnů pracovní neschopnosti • karenční doba a její zrušení • porušení režimu dočasně práce neschopného zaměstnance za dobu prvních 14 dnů • možné uplatnění sankcí ze strany zaměstnavatele • postupy zaměstnavatele při provádění kontrol
 • nemocenské pojištění 2018 • změny od 1.2.2018
 • komu vzniká účast na nemocenském pojištění 2017 a v roce 2018 – porovnání • nové redukční hranice pro výpočet dávek nemocenského pojištění • podmínky nároku na jednotlivé druhy dávek • nová dávka „otcovská dovolená“ • rozhodné období v roce 2018 • kdy je vyloučen nárok na nemocenské, kdy náleží nemocenské jen v poloviční výši • součinnost zaměstnavatele se správami sociálního zabezpečení
 • důchodové pojištění • zásadní změny 2018
 • podmínky nároku na důchody • splnění odpracované doby • předčasný starobní důchod • předdůchod ve spojitosti se splněním nároku na tento zvláštní druh důchodu • redukční hranice pro výpočet důchodu v roce 2017 a v roce 2018 - porovnání
 • daň ze závislé činnosti • zásadní změny 2018
 • nové částky v poskytování daňového zvýhodnění od 2018 • další změny v daňové oblasti • říprava na budoucí povolání a daňové zvýhodnění • uplatnění nároku na daňové zvýhodnění • tiskopis „Prohlášení poplatníka…vzor …..,“ vyplňování, dokladovost, hlášení změn
 • zákon o zaměstnanosti • změny v roce 2017 a 2018
 • nekolidující zaměstnaní – uchazeč o zaměstnání • připravované změny v Zákoně o zaměstnanosti • Zpřísnění podmínek při činnosti agenturního zaměstnání • další změny
 • další informace pro rok 2018
 • zákon o inspekci práce • vyhláška o výši stravného pro rok 2018 • aktuální informace z pohledu posledního vývoje legislativy
 • diskuze • odpovědi na dotazy
-- 2 -- DAŇ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI V ROCE zásadní změny 2018: Nové částky v poskytování daňového zvýhodnění od 2018 , další změny v daňové oblasti , příprava na budoucí povolání a daňové zvýhodnění, uplatnění nároku na daňové zvýhodnění • tiskopis „Prohlášení poplatníka…vzor …..,“ vyplňování, dokladovost, hlášení změn. ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI V ROCE změny v roce 2017 a 2018 : Nekolidující zaměstnaní – uchazeč o zaměstnání, připravované změny v Zákoně o zaměstnanosti. Zpřísnění podmínek při činnosti agenturního zaměstnání, další změny. DALŠÍ INFORMACE PRO ROK 2018: Zákon o inspekci práce, vyhláška o výši stravného pro rok 2018. Aktuální informace z pohledu posledního vývoje legislativy. DISKUZE, ODPOVĚDI NA DOTAZY

Popis Finance

K lektorovi
Přidat hodnocení