Zásadní změny v personální a mzdové oblasti v průběhu roku 2017 / 2018

Zařazeno v kategoriích:

K lektorovi
personalisty, mzdové účetní a zaměstnavatele zabývající se touto problematikou Cíl: Od počátku roku 2017 je vývoj legislativy velmi problematický. Jen v prvním čtvrtletí byly odloženy změny v dani ze závislé činnosti a to částečně s účinností od II. pololetí a z části až od roku 2018. V průběhu roku od II. pololetí, budou schváleny změny v dalších zákonech, které mají závažné dopady na práci personalistů a mzdových účetních. Jsou to změny v Zákoníku práce, Zákona o zaměstnanosti, Zákona o pracovně-lékařských službách a v prováděcí vyhlášce k tomuto zákonu, Zákon o státní sociální podpoře a v neposlední řadě také Zákon o inspekci práce. A právě s těmito změnami se podrobně seznámíte na tomto semináři.
 • Změny v zákoníku práce – druhá polovina roku 2017 a počátek roku 2018
 • základní informace o legislativním vývoji novelizace Zákoníku práce – účinnost
 • pojem Vrcholoví řídící zaměstnanci – kdo je vrcholový zaměstnanec, jeho odměňování, pracovní doba, zákonné příplatky, náhrady jeho mzdy
 • § 41 Zákoníku práce • zrušení institutu převedení na jinou práci, přeložení - nová nabídková povinnost smluvní úprava, poskytování náhrady mzdy, doručování písemností – zásadní změny, nová úložní doba, dopady pro zaměstnavatele, předávání dokladu o výplatě ( výplatního lístku)
 • DPČ a DPP • nová pravidla v evidenci pracovní doby, vyrovnávací období – polovina úvazku plného, zaručená odměna (mzda) u dohod
 • zápočtové listy u dohod o provedení práce • nově, kdy se vydávají a kdy ne, obsah zápočtového listu a jeho předávání
 • pracovní doba • zásadní změny v rozvrhování, kratší pracovní doba a její povolování
 • práce z domova (Home-office) § 317 • upřesnění okolností za jakých je možno dohodnout práci z domova
 • dovolená • účinnost od 1. 1. 2018, zásadní změny v určování délky dovolené nově čerpání za hodiny, ne za dny, krácení dovolené jen za neomluvenou absenci, převod dovolené z roku do roku, dohoda mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem na čerpání dovolené – nové pojetí
 • praktické případové studie ke změnám v Zákoníku práce • další dílčí změny ostatních právních předpisů vztahujících se do Zákoníku práce
 • Změny v zákoně o zaměstnanosti od 1. 4., 1. 7. s výhledem na rok 2018
 • změny v zaměstnávání cizinců • nová úprava u možnosti zaměstnávat cizinci v rámci krátkodobých pracovněprávních vztahů, sezonní charakter
 • zásadní změna od 1. 7. 2017 u nekolidujícího zaměstnání • omezení možnosti zaměstnávání uchazečů o zaměstnání v rámci tzv. nekolidujícího zaměstnání
 • zpřísnění podmínek u agenturního zaměstnání • nové zásady při založení agentury práce, co musí splnit budoucí agentura práce
 • změny v ohlašovací povinnosti při plnění povinného podílu formou náhradního plnění zrušení povinnosti zaměstnavatelů hlásit úřadu práce údaje o chráněných dílnách při odebírání výrobků………
 • Novela zákona o státní sociální podpoře – od 1. 10. a část od 1. 1.2018
 • změny v čerpání rodičovského příspěvku • nový návrh o zrychlené možnosti čerpání rodičovského příspěvku – volba jeho čerpání, zrušení omezení maximální délky pobytu dítěte v předškolním zařízení
 • dílčí změny v oblasti přípravy na budoucí povolání
 • Novela zákona o daních z příjmů ze závislé činnosti dílčí změny od 1 .6 nebo 1. 7. a další z účinností od 1 1. 2018
 • navýšení daňového zvýhodnění na druhé a třetí dítě s účinností od 1. 6. nebo 1. 7. – účinnost této novely je 15 den. od vyhlášení tohoto zákona ve Sbírce zákonů
 • nový limit pro posuzování srážkové daně, úprava slev na invaliditu a držitele průkazu ZTP/P – úprava nastane pro zdanitelné období roku 2018
 • Novela zákona o specifických zdravotních službách • účinnost od prvního dne čtvrtého kalendářního měsíce následujícího po vyhlášení ve Sbírce zákonů
 • zásadní změny ve vydávání výpisů ze zdravotní dokumentace • nové zavedení lhůt pro vypracování výpisu z dokumentace, platnost tohoto výpisu, další důležité informace v této oblasti
 • vydávání lékařského posudku • doba platnosti předchozího lékařského posudku, náležitosti posudku, nově vzdání se možnosti práva na přezkum lékařského posudku a následné uzavření pracovněprávního vztahu
 • pracovně-lékařské prohlídky a registrující lékař • zásadní upřesnění možnosti vyslat zaměstnance zařazeného do kategorie první k jejich registrujícímu lékaři, a to i přes to, že jsou na jeho pracovištích vykonávány i práce zařazené do vyšších kategorií
 • upřesnění povinnosti provádět dohlídky pracovišť na pracovištích zařazených v kategorii první • jedná se o situaci, naplnění ust. § 3 prováděcí vyhlášky o provádění pravidelného dohledu pracovišť kategorie první jednou za dva roky…….. ,
 • nová evidenční povinnost vést dokumentaci a záznamy z dohledu na pracovištích, konzultacích se smluvním poskytovatelem pracovnělékařské služby atd. • jedná se o povinnost zaměstnavatele soustřeďovat veškeré zápisy z dohlídek pracovišť a další záznamy, které vyhotoví smluvní poskytovatel pracovnělékařské služby u zaměstnavatele, ve vazbě na zdravotní způsobilost svých zaměstnanců, vyjma zdravotní dokumentace, kterou jako jediný vede příslušný smluvní poskytovatel pracovnělékařské služby
 • nové lhůty u pracovně-lékařských prohlídek ! • v prováděcí vyhlášce k zákonu o pracovně-lékařské službě jsou uvedeny zásadní změny v § 11 týkající se pravidelných periodických prohlídkách zdravotní způsobilosti, kdy v kategorii II. došlo ke zkrácení intervalu periodických prohlídek a dále se naopak prodlužuje interval pravidelných prohlídek u zaměstnanců pracujících v noci • zásadní informace.
 • zvýšení pokut – zákon o inspekci práce
 • účastníci semináře obdrží rozsáhlý pracovní materiál zpracovaný lektorem semináře a to podle jednotlivých tematických okruhů, s platností podle posledního vývoje legislativy
 • účastníci se seznámí s poslední legislativní úpravou platnou pro rok 2017 a to nejen formou podrobného výkladu, ale i pomocí názorných příkladů, závazných tiskopisů a doporučených vzorů
 • diskuze • odpovědi na dotazy

Popis Ostatni

K lektorovi
Přidat hodnocení