Zákoník práce v roce 2018 • přehled věcných změn s dopady do pracovního práva, v oblastech zaměstnanosti, inspekce práce, nemocenského pojištění a poskytování pracovnělékařských služeb

Zařazeno v kategoriích:

K lektorovi
vedoucí pracovníky, personalisty, mzdové účetní všech organizací Zákoník práce prošel řadou významných dílčích věcných změn, především v souvislosti se změnami jiných právních předpisů (např. v oblasti zaměstnanosti včetně zaměstnávání cizinců a agenturního zaměstnávání, nemocenského a důchodového pojištění, inspekce práce a pracovnělékařských služeb). Pokud se některé z těchto změn přímo v zákoníku práce nepromítají, rozhodně s pracovněprávní úpravou úzce souvisí.

Cíl: seznámit účastníky se zásadními změnami v úpravě pracovněprávních vztahů při aplikaci zákoníku práce do konce roku 2017 a v roce 2018 ve světle těchto zásadních věcných změn.

Obsah semináře, bude přizpůsoben aktuálnímu stavu legislativy v době jeho konání a bude zaměřen na prezentaci těchto nejdůležitějších změn:

 • Aktuality personalistiky a praxe zákoníku práce
 • ZÁSADNÍ ZMĚNY v poskytování pracovnělékařských sližeb od 1. 11. 2017 • důležité informace pro personality
 • zákon č..202/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony - tento zákon mění některá pravidla při poskytování pracovnělékařských služeb a je účinný od 1. 11. 2017. Bude doprovázen novelou prováděcího právního předpisu, kterým je vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 79/2013 Sb.
 • novela zákona o specifických zdravotních službách a vyhlášky o pracovnělékařských službách obsahuje například • termín provedení vstupní lékařské prohlídky a hrazení nákladů prohlídky (zpřísnění právní úpravy) • nové požadavky na obsah lékařských posudků • pracovněprávní důsledky posudku: překážka v práci, hrazení náhrady mzdy, změna druhu práce, výpověď pro ztrátu zdravotní způsobilosti ve světle aktuální judikatury Nejvyššího soudu • předpoklady pro vydání posudku, výpis ze zdravotnické dokumentace, nová možnost potvrzení o nezměněném zdravotním stavu • povinnost zajišťovat pracovnělékařské služby prostřednictvím smluvního poskytovatele, registrovaného poskytovatele (obvodní lékař); kdy zaměstnavatel nově nemusí mít smluvního poskytovatele • možnost jiného (pověřeného) poskytovatele, prohlídky u agenturních zaměstnanců a zaměstnanců na základě DPP a DPČ • nové důsledky nevydání posudku v důsledku odmítnutí prohlídky ze strany zaměstnance • nová možnost vzdání se práva na přezkoumání lékařského posudku
 • ZMĚNY V ZÁKONĚ O INSPEKCI PRÁCE
 • nové přestupky na úseku ochrany soukromí a osobních práv zaměstnanců
 • možnost uložení pokuty například za neoprávněný monitoring (kamerové sledování) nebo zjišťování nepovolených údajů (těhotenství, trestněprávní bezúhonnost) až do výše 1 mil. Kč
 • nové přestupky na úseku agenturního zaměstnávání
 • ZMĚNY V ZÁKONÉ O ZAMĚSTNANOSTI
 • změny v agenturním zaměstnávání, nové povinnosti pro agentury
 • zastřené zprostředkování zaměstnání • zrušení zákazu přidělení cizince ze státu mimo EU agenturou
 • nové podmínky plnění povinného podílu • nová povinná elektronická evidence
 • režim nemocného uchazeče o zaměstnání
 • nový zákaz výkonu nekolidujícího zaměstnání (vedle evidence uchazeče o zaměstnání) na dohodu o provedení práce
 • ZMĚNY V ZÁKONÍKU PRÁCE
 • změny v souvislosti s novelou zákona o specifických zdravotních službách a zákona o zaměstnanosti
 • nová definice diskriminace v pracovněprávních vztazích
 • změny v souvislosti se změnami v zákonech o nemocenském a důchodovém pojištění
 • ZMĚNY V ZÁKONĚ O NEMOCENSKÉM POJIŠTĚNÍ
 • otcovská poporodní péče a nová dávka poskytovaná z nemocenského pojištění (otcovské)
 • podmínky poskytování • podpůrčí doba dávky a výše dávky • důsledky pro pracovněprávní vztah (právo na pracovní volno)
 • ZMĚNY V ZÁKONĚ O DŮCHODOVÉM POJIŠTĚNÍ
 • stanovení maximální věkové hranice pro odchod do starobního důchodu
 • NEJČASTĚJŠÍ CHYBY PŘI SPRÁVNÉ APLIKACI ZÁKONÍKU PRÁCE
 • speciální konzultační blok semináře, sestavený z nejčastějších chyb a omylů, které vedou k postihům, sankcím nebo soudním sporům
 • možnost konzultace k dotazům účastníků semináře k široké problematice pracovního práva • diskuze

Popis Finance

K lektorovi
Přidat hodnocení