Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich • první zkušenosti z praxe

Zařazeno v kategoriích:

K lektorovi
úředníky územně samosprávných celků, členy komisí k projednávání přestupků a zaměstnance správních úřadů rozhodujících v prvním stupni Dne 1. července 2017 nabyl účinnosti zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich („ZOP“), kterým došlo k významnému posunu oproti dosavadní úpravě přestupků a správních deliktů. Na tomto semináři upozorňujeme na nejdůležitější změny, které ZOP přinesl.
 • Východiska právní úpravy odpovědnosti za přestupky
 • odpovědnost za přestupek
 • odpovědnost za přestupek fyzické osoby
 • odpovědnost za přestupek právnické osoby
 • odpovědnost podnikající fyzické osoby za přestupek
 • okolnosti vylučující protiprávnost
 • zánik odpovědnosti za přestupek
 • Správní tresty a jejich ukládání
 • ukládání správních trestů
 • polehčující a přitěžující okolnosti
 • správní tresty
 • Ochranná opatření
 • omezující opatření
 • zabrání věci
 • Řízení o přestupcích
 • příslušnost správních orgánů
 • účastníci řízení
 • postup před zahájením řízení
 • postup v řízení
 • zvláštní druhy řízení
 • rozhodnutí o přestupku
 • řízení o odvolání
 • zvláštní postupy po právní moci rozhodnutí o přestupku
 • Evidence přestupků
 • odkaz na příslušné hmotně právní normy upravující skutkové podstaty jednotlivých přestupků (např. zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích)
 • Základní a související právní předpisy:
 • zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
 • zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
 • vyhláška č. 520/2005 Sb., o rozsahu výdajů a ušlého výdělku, které správní orgán hradí jiným osobám, a o výši paušální částky nákladů řízení
 • diskuze • odpovědi na dotazy

Popis Právo

K lektorovi
Přidat hodnocení