Uplatňování DPH v roce 2017 s upozorněním na změny pro rok 2018

Zařazeno v kategoriích:

K lektorovi
účetní a ekonomy a všem, kteří se zajímají o uvedenou problematiku DPH
 • Semináře je zaměřen na problémové oblasti uplatňování DPH podle aktuálního právního stavu. Pozornost bude věnována také specifickým postupům spojeným s podáním DAP k DPH za poslední zdaňovací období roku 2017. V rámci semináře budou účastníci upozorněni na změny oblasti DPH pro rok 2018. Posluchačům bude poskytnut dostatečný prostor na otázky týkající se praktického uplatňování DPH v rámci jejich podnikatelské činnosti.
 • Aktuální informace • aktuální stav zákona o DPH, aktuální výklady GFŘ a vybrané zápisy z jednání KV s KDP ČR využitelné pro praxi roku 2017 a 2018
 • Změny v oblasti DPH v roce 2018• schválené a příp. navrhované změny v oblasti DPH pro rok 2018
 • Společné podnikání plátců v rámci společnosti (dříve sdružení bez právní subjektivity) • praktické dopady zrušení specifických pravidel uplatňování DPH u společnosti v návaznosti na informaci GFŘ
 • Vznik povinnosti přiznat daň • úplata přijatá před uskutečněním zdanitelného plnění, plnění, které není dostatečně určeno • den uskutečnění plnění při poskytnutí služby • plnění poskytovaná po dobu delší než 12 měsíců • doporučení k úpravě dříve uzavřených smluv ve vazbě na zrušení definice opakovaného plnění • další změny ve vymezení DUZP
 • Nárok na odpočet daně •pravidla pro uplatňování nároku na odpočet daně ve vazbě na judikaturu SDEU
 • Režim přenesení daňové povinnosti na příjemce zdanitelného plnění • zálohové platby • uvádění údajů v DAP a KH • použití právní fikce • rozšíření režimu přenesení daňové povinnosti v roce 2017 v návaznosti na informaci GFŘ
 • Kontrolní hlášení (KH) • specifické typy daňových dokladů (splátkový a platební kalendář, souhrnný daňový doklad, opravný daňový doklad) a jejich uvádění v KH • nález Ústavního soudu ke KH • časté chyby a možnosti jejich řešení • reakce na výzvu správce daně a pokuty za nepodání KH – praktický postup
 • Nesprávné uvedení daně za jiné zdaňovací období • časový posun v roce 2017 – možnosti pro rok 2017, rozšíření zjednodušujících postupů ve smyslu § 104 ZDPH
 • Nespolehlivá osoba a nespolehlivý plátce • vymezení okamžiku vznik nespolehlivé osoby a důsledky • zveřejnění informací o nespolehlivé osobě
 • Upozornění na časté chyby u vybraných obchodních transakcí • přemístění obchodního majetku • pořízení zboží z jiného členského státu bez nároku na odpočet daně • třístranný obchod • zasílání zboží do jiného členského státu • specifické situace spojené s vývozem zboží • nesprávný postup u vybraných případů a jeho dopady
 • Závěr roku ve vazbě na DPH • specifické postupy při sestavení daňového přiznání za poslední zdaňovací období roku 2017 • vypořádání nároku na odpočet daně • úprava odpočtu daně – manažerská vozidla • inventarizační rozdíly • kontrola obratu na zdaňovací období roku 2017 a případná změna zdaňovacího období v roce 2018
 • diskuze • odpovědi na dotazy

Popis Finance

K lektorovi
Přidat hodnocení