Spisová a archivní služba • objasnění problematiky dle aktuální archivní legislativy

Zařazeno v kategoriích:

K lektorovi
pracovníky veřejné a soukromé sféry, kteří se v rámci své pracovní náplně věnují výkonu spisové služby Seminář je zaměřen na objasnění problematiky výkonu předarchivní péče, výkonu spisové služby v listinné a elektronické podobě a péče o archiválie dle požadavků kladených aktuální archivní legislativou. Programově je uspořádán na komentovaný výklad platné legislativy v oblasti výkonu spisové a archivní služby – zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, v platném znění.

 • současná platná legislativa v archivnictví a spisové službě
 • související legislativa s archivnictvím a spisovou službou
 • základní terminologie při výkonu spisové služby
 • vymezení veřejnoprávních a soukromoprávních původců
 • výkon spisové služby u veřejnoprávních a soukromoprávních původců • poukázání na nejčastější chyby ve výkonu SSL • seznámení se základními rozdíly
 • jednotlivé etapy výkonu spisové služby • příjem, označování, evidence, rozdělování a oběh dokumentů, vyřizování, vyhotovování, podepisování, ukládání a vyřazování dokumentů
 • elektronická spisová služba
 • spisové řády • zásady tvorby, význam • spisové a skartační plány
 • zásady provádění skartačního řízení, výběru archiválií mimo skartační řízení • elektronické skartace
 • eIDAS a spisová služba • Zákon č 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce • Zákon č. 298/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce
 • skartační lhůty • pozornost bude věnována skartačním lhůtám u vybraných typů dokumentů
 • spisovny • umístění a vybavení prostor spisoven
 • kontrola • přestupky • sankce
 • kontakty • doporučená literatura
 • diskuze • odpovědi na dotazy

Popis Právo

K lektorovi
Přidat hodnocení