Řešení pracovních úrazů a nemocí z povolání v praxi PaM • PLS od 1.11.2017 • zákoník práce ve 2. pol 2017 • agenturní zaměstnání a řešení pracovních úrazů

Zařazeno v kategoriích:

K lektorovi
mzdové účetní, personalisty, zaměstnance zabývající se BOZP a vedoucí zaměstnance Cíl: Seminář bude věnován těmto okruhům: • povinnosti zaměstnavatelů v oblasti zajištění a dodržování povinností v oblasti pracovních úrazů a nemocí z povolání • zdravotní způsobilost zaměstnance po ukončení pracovní neschopnosti pro pracovní úraz a nemoc z povolání • agenturní zaměstnání a řešení pracovních úrazů • pracovně-lékařské služby od 1.11.2017 – novelizace • zákon o zaměstnanosti – novela od 29.7.2011 • změny v Zákoníku práce v 2. pololetí roku 2017 Součástí semináře budou podrobné materiály obsahující celou řadu závazných vzorů, tiskopisů, příkladů a doporučených vnitřních firemních předpisů a zásady při sestavování těchto vnitřních předpisů.
 • Výčet právních předpisů upravujících problematiku pracovních úrazů a nemocí z povolání v roce 2017
 • Pojem pracovní úraz a nemoc z povolání podle Zákoníku práce a dalších prováděcích předpisů • rozbor
 • povinnosti zaměstnavatele předcházet pracovním úrazům podle Zákoníku práce v roce 2016 - §§§§§ 103 – 108 - rozbor • zdůraznění nejdůležitějších bodů • obecná odpovědnost zaměstnavatele za pracovní úraz • pProváděcí předpisy - Vyhláška 125/1993 o povinném úrazovém pojištění, Nařízení vlády 170/2014 s účinností od 1.1.2015 O povinné evidenci pracovních úrazů a vyplňování záznamů o pracovních úrazech • kniha úrazů • nové Nařízení vlády 277/2015 O bolestném – zvýšení bodového ohodnocení • úrazové pojištění u dohod o provedení práce a pracovní činnosti • úrazové pojištění statutárů • ohlašovací povinnost při smrtelném pracovním úrazu • srážky ze mzdy z úrazového příplatku, úrazového vyrovnání a úrazové renty § 299 Občanský soudní řád – povinnosti zaměstnavatelů
 • Nároky zaměstnanců při újmě na zdraví při pracovním úrazu nebo nemocí z povolání
 • praktické provádění poskytování náhrad za újmu na zdraví při pracovním úrazu a nemoci z povolání • stanovení průměrného výdělku pro výpočet náhrad za újmu na zdraví • náhrady při úmrtí zaměstnance pozůstalým
 • vnitřní firemní předpisy o postupech při pracovních úrazech a nemocech z povolání • tiskopisy, zasílání oznámení o pracovních úrazech a nemocech z povolání na pojišťovny Kooperativa a Česká pojišťovna • plnění jednotlivých náhrad za újmu za zdraví • praktické příklady výpočtů • poznatky z praxe
 • Zákoník práce a výpověď pro invaliditu z důvodů pracovního úrazu a nemocí z povolání
 • povinnost zaměstnavatele ve smyslu § 41 Zákoníku práce přeřadit zaměstnance na jinu práci • ve vazbě na přechod zaměstnance z dlouhodobé pracovní neschopnosti do event.. invalidity, nebo snížené způsobilosti k výkonu práce pro nemoc, pracovní úraz či zjištěnou nemoc z povolání • Zákoník práce - výpověď z pracovního poměru s následným nárokem na odstupné a to podle § 52 odst. d) – výpověď pro invaliditu z důvodu pracovního úrazu nebo zjištěné nemoci z povolání, event.. výpověď pro jinou dlouhodobou pracovní neschopnost ve vazbě na dlouhodobé pozbytí způsobilosti k dosavadní práci viz. § 52 odst. e) Zákoníku práce • důležitost vystavení posudku smluvním poskytovatelem pracovnělékařské služby • dopady odstupného na další právní předpisy daňové předpisy, exekuce – souběh příjmů… . Judikatura – odstupné a nezabavitelná částka
 • Agenturní zaměstnání v roce 2017 , Zákoník práce a Zákon o zaměstnanosti, zásadní změny v agenturním zaměstnání od 29.7.2017 • zpřísnění podmínek pro agentury práce
 • základní povinnosti zaměstnavatelů při agenturním zaměstnání
 • smlouva mezi agenturou práce a uživatelem • obsah smlouvy
 • sankce za neplnění povinností ze strany agentury práce, ale i uživatele • nové částky pokut• správní delikty, přestupky
 • pracovní úraz agenturního zaměstnance u uživatele a jeho řešení
 • názorná ukázka smlouvy mezi uživatelem a agenturou práce
 • praktické poznatky z agenturního zaměstnání
 • další důležité změny v Zákoně o zaměstnanosti • nekolidující zaměstnání
 • nové podmínky plnění povinného podílu včetně nové elektronické evidence – náhradní plnění• povinnosti uchazečů o zaměstnání • zpřísnění pokut
 • Novelizace Zákona o pracovně-lékařské službě s účinností od 1.11.2017
 • nové smluvní zajištění pracovně-lékařské služby formou subdodávek • Nový § 42a – výpisy z dokumentace, termíny
 • „Potvrzení o nezměněném zdravotním stavu“
 • kdo nemusí mít svého smluvního poskytovatele pracovně-lékařské služby
 • změna ve vazbě na agenturní zaměstnání
 • nově vstupní lékařská prohlídka – změna v § 32 Zákoníku práce, kdo proplácí vstupní prohlídku.
 • změny v periodických lékařských prohlídkách • změna v § 94 Zákoníku práce • zpřísnění podmínek u výstupních lékařských prohlídek • nové podmínky vstupních prohlídek u agenturních zaměstnanců
 • další důležité informace v této oblasti.
 • diskuze • odpovědi na dotazy

Popis Finance

K lektorovi
Přidat hodnocení