Rekvalifikační kurz mzdové účetnictví

Zařazeno v kategoriích:

K lektorovi
začínající mzdové účetní (rekvalifikace). Určeno pro omezený počet posluchačů. Kurz je akreditován MŠMT, číslo akreditace MSMT-1579/2015-1/14. Držitelem akreditace je DAKREZ s.r.o. IČO 28179269 Cena 12.000 Kč je osvobozena od DPH Účastníci kurzu obdrží rozsáhlé pracovní materiály lektora, které budou řazeny podle jednotlivých tematických okruhů. Obsahem těchto materiálů bude nejen výklad, ale i řada praktických cvičebních příkladů. Dále obdrží publikace vydané nakladatelstvím ANAG: Abeceda mzdové účetní, Zákoník práce stručný komentář, Zákon o nemocenském pojištění, Zdravotní pojištění, Náhrada mzdy, Pojistné na sociální zabezpečení, Zdanění mezd a platů Rozsah kurzu je 80 hodin. Kurz bude probíhat 2x týdně, vždy v úterý a ve čtvrtek v čase 16.30 - 19.30.
 • Pracovněprávní problematika
 • Povinnosti mzdové účetní a personalisty při provádění mzdové a personální agendy, plnění závazných termínů
 • závislá práce • pojem, nelegální práce, předsmluvní povinnosti zaměstnavatele • vedení osobní agendy • doporučený obsah • archivace • vnitřní firemní předpisy • zpracování osobních údajů a jejich ochrana • povinnosti zaměstnavatele při vzniku, trvání a skončení pracovněprávních vztahů vůči jednotlivých institucím (správa sociálního zabezpečení, zdravotní pojištění, úřad práce – závazné termíny)
 • Zákoník práce - pracovněprávní oblast
 • vznik pracovního poměru • náležitosti pracovní smlouvy • pracovní smlouva na dobu určitou neurčitou • zkušební doba • změny pracovního poměru • skončení pracovního poměru ( jednotlivé formy ) • doručování písemností • odstupné, odchodné, odbytné • vzory – náležitosti pracovní smlouvy • informování o obsahu pracovního poměru • konkurenční doložka a její plnění • smluvní pokuta • zápočtový list a jeho obsah, vydávání posudků ………
 • Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr
 • dohoda o pracovní činnosti – náležitosti dohody • dohoda o provedení práce - náležitosti dohody • odlišnosti mezi pracovním poměrem a dohodami • co je výhodné pro zaměstnavatele, co pro zaměstnance ve vazbě na sociální a zdravotní pojištění event. na pozdější nárok na podporu v nezaměstnanosti – Zákon o zaměstnanosti
 • Pracovní doba
 • evidence pracovní doby • rozvržení pracovní doby • přestávky v práci • pojem rovnoměrná a nerovnoměrná pracovní doby • směnné provozy, nerovnoměrná pracovní doba, konto pracovní doby, pružné rozvržení pracovní doby, pracovní doba u zaměstnanců v dopravě • přestávky v práci mezi směnami, nepřetržitý odpočinek v týdnu, bezpečnostní přestávky • výkon práce přes obecnou pracovní dobu – kvalifikace práce přesčas • výkon práce v noci – interval co je noc, pojem noční směna • pracovní pohotovost – co je pracovní pohotovost, povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance
 • Dovolená na zotavenou
 • délka dovolené • určování dovolené – povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance • dovolená za kalendářní rok, určování poměrné části dovolené • krácení dovolené, přerušení dovolené • čerpání dovolené, proplácení nevyčerpané dovolené • dovolená u konta pracovní doby a nerovnoměrného rozvržení pracovní doby • mateřská dovolená a čerpání dovolené • podrobné příklady na výpočet a určení nároku na dovolenou, procvičování……..
 • Překážky v práci
 • na straně zaměstnavatele • na straně zaměstnance • důležité osobní překážky v práci na straně zaměstnance • mateřská a rodičovská dovolená, ošetřovné, nemocenská • vnitřní předpisy o náhradách mzdy při překážkách v práci…………….
 • Náhrady škody
 • obecná odpovědnost za škodu – zaměstnanec, zaměstnavatel • odpovědnost zaměstnance za škodu na svěřených hodnotách a věcech zaměstnavatele – dohody o hmotné odpovědnosti • odpovědnost zaměstnavatele za věci zaměstnance – řešení škody • odpovědnost zaměstnavatele za újmu na zdraví zaměstnance – problematika řešení pracovních úrazů a nemocí z povolání – povinnosti zaměstnavatele a povinnosti zaměstnance • pojem pracovní úraz, kdy se může zaměstnavatel zprostit odpovědnosti nahradit škodu, protokol o pracovním úrazu, právní předpisy • druhy náhrad při pracovních úrazech a nemocech z povolání – plnění, výpočet
 • Zaměstnávání cizinců
 • zaměstnanec evropské unie – zásady, povinnosti zaměstnavatelů • cizinec – kdo je považován za cizince, zásady při možném zaměstnávání cizinců • Zákon o zaměstnanosti, zaměstnanecká karta, karta modrá, kdy není zapotřebí mít pro zaměstnávání cizince zaměstnaneckou kartu a kartu modrou • povinnosti zaměstnavatelů k úřadu práce, sociální správě a zdravotní • pojišťovně, průběh možného získání cizince k výkonu závislé práce, tiskopisy termíny • vysílání zaměstnanců – občanů ČR do států EU k výkonu práce, vysílání občanů EU k výkonu práce na území ČR, působnost k právním předpisům……………..
 • Zaměstnávání osob se zdravotním postižením
 • zaměstnávání invalidních osob I., II. nebo III. stupně, kdo je osoba zdravotně postižená a osoba zdravotně znevýhodněná • povinný podíl zaměstnávání osob se zdravotním postižením, a osoby zdravotně znevýhodněné – Zákon o zaměstnanosti, výpočet povinného podílu • slevy na daních a další příspěvky od úřadu práce pro zaměstnavatele při zaměstnávání osob se zdravotním postižením
 • Mzdová problematika
 • mzda, minimální mzda, zaručená mzda, Nařízení vlády 567/2006 Sb. • plat a odměna za pohotovost, Nařízení vlády 564/2006 Sb. • zákonné příplatky ke mzdě, platu podle Zákoníku práce • splatnost a výplata mzdy nebo platu podle Zákoníku práce • srážky ze mzdy nebo platu, pořadí srážek, insolvence • právní předpisy podle, kterých se musí postupovat při provádění srážek, výpočet srážek, celá řada názorných ukázek výpočtů, doporučené postupy a vzory tiskopisů • průměrný výdělek a jeho použití, pravděpodobný výdělek, průměrný výdělek u dohod, celá řada názorných příkladů na výpočet průměrného výdělku
 • Zdravotní pojištění, pojistné na SZ, dávky NP a DP
 • Zdravotní pojištění
 • plátci pojistného – jednotlivé kategorie • stanovení vyměřovacího základu pro odvod pojistného • způsob výpočtu a odvodu pojistného • odlišnosti ve výpočtu a odvodu pojistného • povinnosti zaměstnavatele při styku ze zdravotní pojišťovnou • sankce za neplnění povinností vůči zdravotní pojišťovně
 • Pojistné na sociální zabezpečení
 • poplatníci pojistného • stanovení vyměřovacího základu pro odvod pojistného • výpočet a odvod pojistného • povinnosti zaměstnavatele při styku se správami sociálního zabezpečení • sankce za neplnění povinností vůči SSZ
 • Dávky nemocenského pojištění
 • účast na nemocenském pojištění – vznik a zánik • nárok na dávky nemocenského pojištění a jejich jednotlivé druhy • předávání podkladové evidence na příslušné správy sociálního zabezpečení pro další výplatu nemocenské od 15. dne trvání pracovní neschopnosti • krácení a vyloučení nároku na nemocenské
 • Důchodové pojištění
 • povinnosti zaměstnavatele v sociálním zabezpečení – Zákon o provádění sociálního zabezpečení • evidenční listy důchodového pojištění, jejich vyplňování, předkládání a odesílání, celá řada příkladů k vyplňování ELDP • Zákon o důchodovém pojištění – kdy vzniká nárok na důchod, doba pojištění, náhradní doba, vyloučená doba • jednotlivé druhy důchody – předčasný starobní, invalidní, sirotčí, vdovský důchod – názorná ukázka výpočtu • výpis dob pojištění, jak doložit dobu pojištění
 • Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti, příklad, test
 • Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 2017, 2018
 • příjmy, které po

Popis Finance

K lektorovi
Přidat hodnocení