Pokladna • její vedení a náležitosti pokladních dokladů • praktické příklady z praxe

Zařazeno v kategoriích:

K lektorovi
pokladní, pracovníky přijímající tržby v hotovosti, vedoucí pracovníky, účetní všech typů organizací, plátce i neplátce DPH, subjekty EET a všechny zájemce o tuto problematiku
 • vystavování pokladních dokladů a jejich nezbytné náležitosti
 • podle zákona o účetnictví
 • podle zákona o DPH • zjednodušené daňové doklady, pojetí daňových dokladů – věrohodnost, neporušenost a čitelnost
 • pro potřeby účetní jednotky
 • obchodní listiny podle občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích
 • účtování pokladních dokladů • příjmových, výdajových, cestovních příkazů, ceniny
 • vedení pokladní knihy
 • ruční vedení pokladního deníku • vedení na PC
 • obraty • zůstatky • protokolární předávání
 • vedení valutové pokladny
 • směny korun na valuty
 • zálohy na zahraniční pracovní cesty
 • vyúčtování zahraničních pracovních cest
 • směrnice pro činnost pokladny • podle typu organizace
 • organizační struktura účetní jednotky
 • druhy pokladních dokladů
 • oběh účetních dokladů
 • podpisové vzory
 • dohoda o hmotné odpovědnosti
 • inventarizace • limity hotovosti • bezpečnostní předpisy
 • zákon o omezení plateb v hotovosti • postihy a sankce
 • vazba pokladny na účetnictví • mzdovou agendu •
 • náležitosti dokladů podle dalších platných předpisů
 • pokladna v daňové evidenci
 • zákon o EET • etapy náběhu EET podle klasifikace NACE – 4 etapy
 • termíny registrace k EET, FIK, BKP, PKP • evidence běžným způsobem • evidence ve zjednodušeném režimu • prověřování plnění povinností při EET
 • nové typy pokladních dokladů podle zákona o EET
 • Účastníci semináře obdrží jako BONUS ZDARMA publikaci - Elektronická evidence tržeb - praktická příručka, ANAG, v ceně 299 Kč
 • diskuze • odpovědi na dotazy

Popis Finance

K lektorovi
Přidat hodnocení