Nový zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a nový zákon o některých přestupcích od 1. 7. 2017 • podrobný výklad

Zařazeno v kategoriích:

K lektorovi
úředníky územně samosprávných celků, pro členy komisí k projednávání přestupků a pro zaměstnance správních úřadů Cíl: seznámení účastníků s NOVOU právní úpravou o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Účinnost těchto norem je stanovena na 1. 7. 2017. Obsahem semináře bude tedy podrobný výklad obou nových předpisů včetně upozormění na rozdílnosti s minulou právní úravou.
 • Východiska nové právní úpravy odpovědnosti za přestupky
 • odpovědnost za přestupek
 • odpovědnost za přestupek fyzické osoby
 • odpovědnost za přestupek právnické osoby
 • odpovědnost podnikající fyzické osoby za přestupek
 • okolnosti vylučující protiprávnost
 • zánik odpovědnosti za přestupek

 • Správní tresty a jejich ukládání
 • ukládání správních trestů
 • polehčující a přitěžující okolnosti
 • správní tresty

 • Ochranná opatření
 • omezující opatření
 • zabrání věci

 • Řízení o přestupcích
 • příslušnost správních orgánů
 • účastníci řízení
 • postup před zahájením řízení
 • postup v řízení
 • zvláštní druhy řízení
 • rozhodnutí o přestupku
 • řízení o odvolání
 • zvláštní postupy po právní moci rozhodnutí o přestupku

 • Evidence přestupků
 • odkaz na příslušné hmotně právní normy upravující skutkové podstaty jednotlivých přestupků (např. zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích)

 • Základní a související právní předpisy
 • Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
 • Zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
 • Vyhláška č. 520/2005 Sb., o rozsahu výdajů a ušlého výdělku, které správní orgán hradí jiným osobám, a o výši paušální částky nákladů řízení
 • diskuze • odpovědi na dotazy

Popis Právo

K lektorovi
Přidat hodnocení