Inventarizace majetku a závazků od A do Z u vybraných účetních jednotek v účetním období 2017 • správné provedení inventarizace jako součást přípravy na účetní závěrku

Zařazeno v kategoriích:

K lektorovi
ekonomické, účetní, kontrolní a majetkové pracovníky vybraných účetních jednotek
  • výklad ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů se zaměřením na oblast inventarizace majetku a závazků • požadavky na průkaznost účetnictví • oceňování majetku a závazků • inventarizace majetku a závazků
  • výklad ustanovení vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů • obsahové vymezení položek aktiv a pasiv rozvahy (majetku a závazků) • obsahové vymezení položek knihy podrozvahových účtů vykazovaných v příloze v účetní závěrce
  • výklad ustanovení vyhlášky č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, ve znění vyhlášky č. 372/2015 Sb. se zaměřením na pojmy (např. prvotná inventura, rozdílová inventura, inventarizační činnosti, plán inventur, inventarizační položka a její části), konkrétní postupy a nejčastější nejasnosti
  • příprava inventarizace • inventarizační komise a ústřední inventarizační komise • plán inventur • provedení fyzické inventury • provedení dokladové inventury • inventarizační zpráva, seznam inventurních soupisů a dodatečných inventurních soupisů
  • vnitřní směrnice o inventarizaci
  • inventarizační písemnosti • inventurní soupis, dodatečný inventurní soupis a jejich náležitosti, příloha inventurního soupisu a příloha dodatečného inventurního soupisu, seznam a popis inventarizačních identifikátorů
  • inventarizace vybraného majetku
  • výsledky inventarizace • inventurní závěr • inventarizační zpráva • zúčtovatelný rozdíl • postupy účtování inventarizačních rozdílů vyplývající z ustanovení vyhlášky č. 410/2009 Sb. a z ustanovení Českých účetních standardů platných pro účetní období 2017
  • Informace o připravované novele vyhlášky č. 270/2010 Sb. s účinností dnem 1. 1. 2018
  • diskuze • odpovědi na dotazy

Popis Finance

K lektorovi
Přidat hodnocení