Inventarizace majetku a závazků od A do Z • u vybraných účetních jednotek v účetním období 2017

Zařazeno v kategoriích:

K lektorovi
ekonomické, účetní, kontrolní a majetkové pracovníky vybraných účetních jednotek (územních samosprávných celků, příspěvkových organizací, v.v.i., státních fondů a organizačních složek státu)
 • výklad ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů se zaměřením na oblast inventarizace majetku a závazků
 • požadavky na průkaznost účetnictví
 • oceňování majetku a závazků
 • inventarizace majetku a závazků
 • výklad ustanovení vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů
 • obsahové vymezení položek aktiv a pasiv rozvahy (majetku a závazků)
 • obsahové vymezení položek knihy podrozvahových účtů vykazovaných v příloze v účetní závěrce
 • výklad ustanovení vyhlášky č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků ve znění vyhlášky č. 372/2015 Sb. se zaměřením na pojmy • např. prvotní inventura • rozdílová inventura • inventarizační činnosti • plán inventur • inventarizační položka a její části • konkrétní postupy a nejčastější nejasnosti
 • příprava inventarizace • inventarizační komise a ústřední inventarizační komise • plán inventur • provedení fyzické inventury • provedení dokladové inventury • inventarizační zpráva • seznam inventurních soupisů a dodatečných inventurních soupisů
 • vnitřní směrnice o inventarizaci
 • inventarizační písemnosti • inventurní soupis • dodatečný inventurní soupis a jejich náležitosti • příloha inventurního soupisu a příloha dodatečného inventurního soupisu • seznam a popis inventarizačních identifikátorů
 • inventarizace vybraného majetku.
 • výsledky inventarizace • inventurní závěr • inventarizační zpráva • zúčtovatelný rozdíl
 • postupy účtování inventarizačních rozdílů vyplývající z ustanovení vyhlášky č. 410/2009 Sb., a z ustanovení Českých účetních standardů platných pro účetní období 2017
 • připravovaná novela vyhlášky č. 270/2010 Sb. s účinností dnem 1. 1. 2018
 • odpovědi na dotazy • diskuse

Popis Finance

K lektorovi
Přidat hodnocení