Archivnictví a spisová služba • jak nakládat s písemnostmi

Zařazeno v kategoriích:

K lektorovi
pracovníky podatelen, spisoven, sekretářky a administrativní pracovníky jak veřejnoprávních tak soukromoprávních původců Cíl: Seminář je zaměřen na problematiku odborné správy dokumentů – spisové služby v organizaci. Je věnován praktickým otázkám postupu při evidenci, oběhu, ukládání a vyřazování analogových a digitálních dokumentů v souvislosti s povinnostmi vyplývajícími ze zákona a vyhlášky.
  • zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  • vyhláška č. 259/20012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, ve znění pozdějších předpisů
  • právní předpisy související, např. zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů
  • spisové řády a spisové a skartační plány • jejich tvorba
  • příjem • evidence • oběh • vyřizování • odesílání • ukládání digitálních i analogových dokumentů
  • datové zprávy
  • ukládání dokumentů ve spisovnách
  • vyřazování dokumentů u veřejnoprávních a soukromoprávních původců
  • diskuze • odpovědi na dotazy

Popis Právo

K lektorovi
Přidat hodnocení