Aktuálně k vedení účetnictví příspěvkových organizací

Zařazeno v kategoriích:

K lektorovi
ekonomické, účetní a majetkové pracovníky vybraných účetních jednotek (územních samosprávných celků, příspěvkových organizací, v.v.i., státních fondů a organizačních složek státu)
  • výklad stanovení § 24 až 28 (způsoby oceňování) zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
  • výklad ustanovení § 11, § 14 a § 55 (dlouhodobý majetek včetně technického zhodnocení) a ustanovení § 20 (zásoby) vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů
  • výklad ustanovení některých Českých účetních standardů (dále jen „ČÚS“)
  • ČÚS č. 708 Odpisování dlouhodobého majetku
  • ČÚS č. 710 Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek
  • ČÚS č. 707 Zásoby
  • Informace o připravovaných úpravách prováděcích právních předpisů v oblasti účetnictví (účinnost dnem 1. ledna 2018)
  • diskuze • odpovědi na dotazy

Popis Finance

K lektorovi
Přidat hodnocení