Aktuality ve mzdové a personální oblasti

Zařazeno v kategoriích:

K lektorovi
mzdové účetní, personalisty a ostatní zaměstnance, kteří chtějí mít o mzdové a personální problematice aktuální informace Cíl: Seminář bude obsahovat zejména legislativní změny, které budou zveřejněny již ke dni konání semináře. Výhodou tohoto semináře bude rozsáhlý sborník, kde bude velká část tematické náplně aplikovaná na konkrétních příkladech.
 • Nové povinnosti personalistů v oblasti zákoníku práce a dalších právních předpisů navazujících na zákoník práce:
 • novelizovaný Zákoník práce z pohledu práce personalistů • doručování písemností • pojem vedoucí zaměstnanec • evidence o odpracované době u dohod • maximální rozsah počtu odpracovaných hodin u dohody o pracovní činnosti
 • práce z domova • nové podmínky
 • čerpání dovolené v roce 2017 a v roce 2018 • povinnosti zaměstnavatele
 • navrhované změny v Zákoně o zaměstnanosti • agenturní zaměstnání • nekolidující práce uchazeče o zaměstnání
 • navrhované změny v Zákoně o pracovnělékařské službě a prováděcí vyhlášce k tomuto zákonu • ve vazbě na práci personalisty, event. statutárů korporací
 • vnitřní firemní předpisy a jejich sestavování • celá řada názorných ukázek • pracovní řád • informace o obsahu pracovního poměru
 • Mzdové výpočty 2017:
 • výpočet mzdy, platu • mzdový řád • specifika platového a mzdového výměru, zákonných příplatků 2017 • problematika přesčasů, státem uznaného svátku a dalších zákonných příplatků • nutné podkladové evidence prozpracování mezd
 • odměňování zaměstnanců činných na základě dohody o provedení práce a pracovní činnosti podle nového Zákoníku práce • pravděpodobně od 1.7.2017.
 • Přeplatky a nedoplatky ve mzdách:
 • přeplatky zaviněné zaměstnancem, zaměstnavatelem a následné řešení těchto přeplatků • promlčecí lhůty • názorné ukázky vypořádání přeplatků na mzdě, platu • následné opravné přehledy ve vazbě na odvod pojistného • zúčtování zálohové daně
 • Průměrný výdělek:
 • pravděpodobný • rozhodné období • započitatelný výdělek • zvláštnosti při zjišťování průměrného výdělku při stanovení náhrady za ztrátu na výdělku při pracovním úrazu a po pracovním úrazu – tzv. úrazová renta
 • průměrný výdělek u dohod o provedení práce a pracovní činnosti
 • povinné informace zaměstnavatele o průměrném výdělku pro potřeby úřadu práce • možné chyby zaměstnavatelů
 • kontroly inspektorátu práce a úřadu práce
 • Srážky ze mzdy, platy nebo odměn • změny pro rok 2017 po novele občanského zákoníku od 28.2.2017 :
 • příjmy, ze kterých se musí provádět srážky • ustanovení § 299 OSŘ v roce 2017
 • příjmy, které nelze pro účely srážek započítávat
 • povinnosti plátce příjmu při provádění srážek podle občanského soudního řádu • ohlašovací povinnost a další nutné úkony plátce příjmu
 • uzavírání dohod mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem o provádění srážek ve prospěch zaměstnavatele • praktické řešené případy
 • povinná evidence o prováděných srážkách ze strany plátců příjmu povinného
 • souběh příjmů od jiných plátců a následné řešení nezabavitelné částky jednotlivými plátci • konkrétní ukázky výpočtů srážek
 • insolvence fyzické osoby • daňové bonusy a započitatelnost pro účely srážek • doporučené postupy a vzory
 • další důležité informace pro rok 2017:
 • zákon o inspekci práce,
 • německá minimální mzda
 • upozornění na aktuality, které by neměly uniknout pozornosti • další aktuální informace z pohledu posledního vývoje legislativy.
 • diskuze • odpovědi na dotazy

Popis Finance

K lektorovi
Přidat hodnocení